Skapelseveckan

Första kapitlet i bibeln beskriver skapelseveckan. Gud skapade världen på sex dagar. Intressant är att de tre första dagarna förbereder för de tre sista dagarna. De tre första dagarna speglar och reflekterar, de tre sista dagarna. 

 

Dag 1 till dag 3

De första tre dagarna förbereder för de nästföljande tre dagarna.

 

Dag 1 - Gud skiljer ljus från mörker

Om första dagen står det:

"Gud sa: "Ljus, bli till!" Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen." 
1 Moseboken 1:3-5

"Gud skilde ljuset från mörkret och skapar dag och natt på första dagen.

 

Dag 2 - Gud skiljer vatten från vatten, himmel från hav

Om andra dagen står det:

"Gud sade: "I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten." Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen."
1 Moseboken 1:6-8

 På andra dagen skilde Gud alltså vatten från vatten, Gud skapar hav och himmel.

 

Dag 3 - Gud skiljer hav från land och skapar grönska, örter, frukter

Om Tredje Dagen står det:

"Gud sa: "Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt." Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden." Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen."
1 Moseboken 1:9-13

På tredje dagen torrlägger Gud land.  Gud skiljer havet från land och skapade olika träd, växter och fröbärande växter. Detta var de tre första dagarna.

 

Dag 4 till dag 6

På de följande tre dagarna fullföljer Gud skapelsen för de tre första dagarna. Här ser vi "en reflektion" av de tre första dagarna.

 

Dag 4 - Gud skapar sol och måne som skiljer ljus från mörker

Om fjärde dagen står det:

"Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen."
1 Moseboken 1:14-19

Fjärde dagen speglar första dagen då gud skiljer ljus från mörker, och dag och natt skapas. Sol och måne skapas som separerar dagen från natten, och skiljer ljus från mörker.

 

Dag 5 - Gud fyller himmel och hav med fåglar och vattendjur

Om Femte Dagen står det:

"Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sade: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig."  Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen."
1 Moseboken 1:21-23

Femte dagen speglar här andra dagen då Gud separerade vatten från vatten och himmel och hav bildades. Gud fyller himlen med fåglar och havet med fiskar och vattenlevande djur.

 

Dag 6 - Gud fyller med landdjur och människor - Fröbärande örter, Frukt ges som föda

Om Sjätte Dagen står det:

"Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden."
....."Gud sade: "Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta." Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen."
1 Moseboken 1:25-26, 29-31

Sjätte dagen speglar här tredje dagen då land skapades, dagen då Gud torrlade land. På sjätte dagen skapades landdjur och människan. Allt skapat på de sex dagarna knyts ihop på sjätte dagen: Människan sätts att härska och förvalta över allt skapat från dag ett till dag sex. Örterna som skapades på tredje dagen ges åt djur och människor som föda.

 

Dag 7 -  Sabbat, Vilodag

Om Sjunde Dagen, som är sabbaten står det:

"Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.
1 Moseboken 2:2-3

Sjunde dagen är alltså sabbatsdagen, eller vilodagen. Ordet Sabbat eller Shabbat relaterar till ordet Sheba som är ordet för siffran "Sju", som kommer av ordet shub, som betyder omvändelse. Sheba är också ordet för "ed" eller "förbund".

Första dagen efter sabbaten anses vara början på något nytt, en ny början. Veckodagarna kan vi därmed sätta i en cirkel som ständigt återkommer och startar på nytt.