Menorah - Den sjuarmade ljusstaken

 I Hebreerbrevet står det:

"Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet: Se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget."
Hebreerbrevet 8:1-5

Föremålen i förbundstältet, som senare skulle hamnade i templet i Jerusalem var skuggbilder av de himmelska tingen. Ett av dessa föremål var den sjuarmade ljusstaken (Menorah). Gud sa till Moses:

"Du skall göra ett lampställ (menôrâ) av rent guld. Det skall göras i hamrat arbete, både foten och stammen. Skålarna, kulorna och blommorna skall göras i ett stycke med lampstället. "Sex armar skall gå ut från lampstället, tre på den ena sidan och tre på den andra.... Se till att du gör detta efter de förebilder som du har fått se på berget."
Andra Moseboken 25:31-40

Den Sjuarmade Ljusstaken - En reflektion av Messias

Menorah, den sjuarmade ljusstaken har ett centralt ljus där de tre ljusarmarna på vardera sida stöttas av det centrala ljuset. I Wikipedia sammanfattas den sjuarmade ljusstakens symboliska innebörd, enligt judisk tradition:

“De sju lamporna hänvisar till grenarna av mänsklig kunskap, representerade av de sex lamporna som lutar inåt mot och symboliskt styrs av Guds ljus representerat av den centrala lampan. Menoran symboliserar också skapelsen på sju dagar, med mittljuset som representerar sabbaten.”
Menorah, Wikipedia (eng.)

Enligt judisk tradition hävdas alltså att mittljuset symboliserar: Ett: Sabbaten och Två: Guds ljus. Vi har detta i åtanken när vi undersöker vidare i Ordspråksboken där det står:

Ty budet(Mitzva) är en lampa (Niyr) och undervisningen (Torah) ett ljus (Or), och fostrande tillrättavisning är vägen till livet.
Ordspråksboken 6:23 (Hebreiska grundord inom parantes)

Minorah betyder lampställ ser vi i Andra Moseboken ovan. Niyr är ordet för ljushållare/lampa, Or betyder ljus. Or, Nior, MiNior (Minorah)  (Ljus, ljushållare, hållare för ljushållaren) bygger på samma rotord, or (ljus). Ljus och ljushållare relaterar alltså till ljuset.

Budet -Mitzvah- är samma ord som budord. Budordet är lampan enligt Ordspråksboken. Ordet Torah som ibland översätt lagen översätts i Ordspråksboken 6:23 med undervisning och undervisningen anges vara ett ljus eller ljuset. I psaltaren står det något liknande och bygger på samma ämne:

"Ditt ord är en lykta (Niyr) för min fot, ett ljus (Or) på min stig".
Psaltaren 119:105

Guds Ord som är Torah är en lykta, ett ljus och visar vägen, likt en stig. Sju ljus (lyktor) är representerade i den sjuarmad ljusstaken, Menorah. I Nya Testamentet kan vi läsa att Jesus kopplar ljuset till sig själv när han säger:

"Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."
Johannes 8:12

Torah, undervisning och fostran är alltså "vägen till livet" enligt Ordspråksboken. Jesus säger att han själv är "vägen och livet":

"Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet.""
Johannes 14:5-6

Johannes kopplar även ihop Jesus med både "ordet" vilket är Torah och "Ljuset" (Or):

"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.
Johannes 1:1-8

Vi kan se hur Jesus kopplar till Ordet som är Torah. Vi ser även hur Jesus kopplar till Ljuset. Torah är ljuset och buden är lyktan.

Mittljuset i Ljusstaken - en tjänare

Mittljuset är det ljus som tänds först och kallas “shamash” (vilket är hebreiska för "hjälpare" eller "tjänare"). De sex andra ljusen vilar på mittljuset, det tjänande ljuset. Från mittljuset tänds sedan de andra ljusen från höger till vänster. Mittljuset fungerar alltså ljuskälla till de andra ljusen. Även här ser vi en koppling till Jesus som beskrivs som en tjänare i Filipperbrevet:

"Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss…."
Filipperbrevet 2:6-7

Vi har sett att den sjuarmade ljusstaken relaterar till eller speglar messias på ett antal olika sätt. Jesus speglas i mittljuset som är tjänaren, Mittljuset är Guds Ljus, Mittljuset är sabbaten. Ljuset är Torah, undervisningen, ordet, Ljuset är vägen, en stig osv...

Cirkulärt Mönster

Placerar vi ljusen i Menorah, i en cirkel kan vi sätta mittljuset enligt placering på ljusstaken men vi kan även numrera ljusen efter hur ljusen tänds. I ett cirkulärt förlopp tänds mittljuset först men även sist om vi addera flera tändningsmönster efter varandra....

Det centrala ljuset som är Guds ljus, kopplas till Sabbaten, Guds vilodag och Shavout, pingsten, dagen för Guds Ord och Guds Ande. Allt speglar Jesus som är” tjänaren”, Ordet, undervisning och ljuset. De tre skuggbilderna visar Guds mönster och pekar direkt på Jesus Kristus och verkligheten i Guds försoningsplan med människan. Mönstret pekar på det som varit men även det som skall komma, det förberedande men även fullbordan.

Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.
Uppenbarelseboken 1:8

Vi ser att “Guds ljus”, sabbaten, mittljuset, är representerat:

  • i början
  • i mitten och 
  • i slutet.

 Herren är allsmäktig, “Alfa och omega” , början och slutet och allt däremellan.

Shalom, Amen